Aquest article “Absentisme laboral – 10 causes clau” es centra en aquells aspectes que considero fonamentals pel seu alt impacte directe o indirecte en l’augment o la reducció de l’absentisme a les Organitzacions, depenent de la forma en què siguin abordats o ignorats voluntària o involuntàriament.

Abans d’això, vull emmarcar el tema, diferenciant 3 tipus d’absentisme:

  • Absentisme justificat. – És aquell en el que l’empresa està informada i/o controla d’alguna manera l’absència dels treballadors. Exemples d’això serien: un motiu de baixa mèdica justificada per malaltia comuna o incapacitat o accident de treball, permisos legals retribuïts, etc.
  • Absentisme no justificat. – És aquell en el que l’empresa NO està informada i/o no controla d’alguna manera l’absència dels treballadors. En aquest cas el treballador no té l’autorització de l’empresa per absentar-se. Exemples d’això serien: allargar de forma excessiva o injustificada una baixa laboral, absentar-se durant un període curt de temps alertant sobre una indisposició o malaltia sense justificació, no estar present en el lloc de treball a l’hora determinada d’inici de la jornada, etc.
  • Absentisme presencial. –És aquell en què el treballador acudeix al lloc de treball, però dedica part del seu temps a fer tasques que no són pròpies de la seva activitat laboral, i/o que manifesta una actitud voluntària per sota de les seves possibilitats o potencial, a la hora d’afrontar les situacions pròpies de les seves funcions i responsabilitats.

En aquest article em centraré evidentment en aquells aspectes clau que tenen o poden tenir un gran impacte en l’absentisme no justificat i en l’absentisme presencial. A partir d’aquest moment, quan em refereixi a absentisme, ho estic fent bàsicament a aquests dos tipus. L’ordre en què apareixen no és indicador de res.

Les 10 causes clau de l’absentisme laboral són:

1. ENCAIX PERSONA – LLOC DE TREBALL

 

Les persones ocupants d’un lloc de treball han d’encaixar en ell principalment en aquests aspectes:

  • Aptitud (Coneixements, experiència, habilitats, competències).
  • Motivació pel lloc.
  • Potencial de la persona vs evolució del lloc de treball.
  • Consciència de l’impacte del lloc de treball vs la resta de l’engranatge organitzatiu.

Quan aquests punts no es compleixen o no s’asseguren, els problemes d’encaix sorgeixen i això deriva a situacions de desmotivació, confusió, conflicte, impotència… que comporten l’augment de les possibilitats d’absentisme.

2. PERSPECTIVES DE DESENVOLUPAMENT

Actualment i en major part per a les noves generacions, aquesta és una de les raons més importants per les quals una persona valora més treballar en una Organització o una altra.

Tallar, impedir o no disposar de perspectives de desenvolupament, d’aprenentatge, de millora contínua, de promoció… és motiu de desmotivació i de reducció del compromís; en conseqüència, augmenta les possibilitats dels tipus d’absentisme dels que estem parlant.

 

3. ESTIL I CAPACITAT DE LIDERATGE

Un estil de lideratge tòxic, moltes vegades acompanyat per la incapacitat de liderar des de la influència, fent-ho des del “mando y ordeno”, és una de les causes que més impacte tenen sobre l’absentisme.

 

Un estil de lideratge saludable ha d’incidir en el reconeixement, l’escolta activa, la participació i l’apoderament de les persones, així com estar fonamentat sobre el respecte i un tracte professional adult.

Moltes persones són perfectament competents en les seves tasques tècniques i extremadament incompetents en les competències de gestió de persones.

4. AUTONOMIA / RESPONSABILITAT

Una falta de claredat en un lloc de treball comporta a una major conflictivitat i confusió i, en conseqüència, a un augment de l’absentisme.

 

Per evitar confusions, solapaments, conflictes… és molt important clarificar les funcions i responsabilitats d’un lloc de treball. Aquestes són algunes de les finalitats de disposar de Descripcions de Llocs de Treball.

A més, tractar i dotar les persones ocupants d’un lloc de treball d’autogestió i d’autonomia sobre el seu lloc, independentment de la posició que ocupin en l’organigrama organitzatiu, augmenta el compromís, la motivació i redueix les possibilitats d’absentisme.

5. CONDICIONS DE TREBALL

No hi ha dubte que unes condicions de treball no adequades tenen o poden tenir un gran impacte en l’absentisme. Estem parlant de condicions econòmiques, però també de condicions ambientals, de seguretat o de recursos necessaris per a poder complir amb èxit en un lloc de treball.

 

Una de les responsabilitats d’una Organització és la de mantenir  l’equitat salarial interna i externa, a més d’assegurar les condicions ambientals de seguretat adequades i de proporcionar els recursos necessaris per complir amb èxit en un lloc de treball. Tot això influeix de manera directa o indirecta en l’absentisme.

6. RELACIONS HUMANES

Aquesta, al costat del lideratge, és una de les causes que més impacten en l’absentisme.

Mantenir una mala relació amb les persones o amb alguna de les persones que formen part de l’equip o de l’Organització, augmenta significativament les possibilitats d’absentisme.

Fomentar una comunicació fluïda i transparent entre les persones, una bona coordinació i treball en equip, així com el sentiment de pertinença a ell i a l’Organització, redueix de forma significativa les possibilitats d’absentisme.

7. TRANSPARENCIA I COMUNICACIÓ

Una de les àrees de millora recurrents en qualsevol estudi de clima organitzatiu, és la falta de comunicació i de transparència.

Moltes Organitzacions, per diferents raons, no donen a conèixer la seva missió, visió i valors, a més de no treballar de forma intencionada una comunicació horitzontal, vertical i transversal, de baix a dalt i viceversa.

Una bona comunicació formal i transparent en una Organització, a més de reduir la rumorologia, augmenta la seguretat i la confiança de les persones que hi treballen i, en conseqüència, entre moltes altres coses, redueix les possibilitats d’absentisme.

8. CÀRREGA DE FEINA

La càrrega de feina té o pot tenir un gran impacte en l’absentisme d’una persona en un lloc de treball. A vegades per falta de càrrega o de vegades per una càrrega excessiva.

9. SALUT DE LES PERSONES

En temes de salut, moltes Organitzacions disposen de política de prevenció de riscos laborals, fomentant el bon ús d’eines, instal·lacions, tenint cura de la ergonomia de les persones en el seu lloc de treball i fent revisions mèdiques.

 

Des del meu punt de vista, això està bé o molt bé, però no és suficient. Una Organització hauria de fomentar la proactivitat en relació amb els aspectes de salut, que a més proporciona formació, informació i activitats que generen una vida més saludable.

Quan una persona manté una bona salut i se sent saludable, té una major predisposició i força a l’hora d’afrontar els reptes o dificultats que sorgeixen en el seu lloc de treball. A més, és capaç de mantenir millors relacions amb les altres persones i les seves capacitats en general estan a un nivell òptim. Tot això redueix les possibilitats d’absentisme.

10. INCERTESA I CANVI

La ràpida evolució del mercat i en conseqüència dels llocs de treball a causa del que actualment es diu entorn VUCA (Volatilitat -Incertesa – Complexitat – Ambigüitat), genera incertesa i canvi en les persones, els llocs de treball i en les Organitzacions.

 

Al seu torn, la incertesa pot generar ansietat i falta de confiança en les persones, motius que poden portar a més possibilitats de malaltia i/o absentisme.

Les Organitzacions que actuen de forma proactiva respecte al mercat ia l’entorn VUCA i per tant treballen per reduir aquesta incertesa, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de competències com la flexibilitat i la capacitat d’adaptació, tenen més possibilitats de reduir l’absentisme per aquestes causes.

Si ho desitges i vols SENSIBILITZAR al personal de la teva Organització en matèria d’absentisme i en tots aquests aspectes tractats en aquest sentit, et convido a que et descarreguis una proposta de workshop que realitzo amb aquests objectius comentats.

AQUÍ trobaràs la PROPOSTA WORKSHOP

A través d’aquest workshop l’Organització aconseguirà:

  • Sensibilitzar les persones participants en les causes que generen absentisme.
  • Extreure un diagnòstic de les causes més significatives a treballar.
  • Treballar en grups amb l’objectiu d’obtenir idees i accions a realitzar per reduir l’absentisme.

Moltes gràcies, els teus comentaris o consultes seran benvingudes.

Salutacions!!

Josep Moulines

Psicòleg del Treball i de les Organitzacions · Executive & Teams Coach · Consultor de RH · Formador