POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES:

Lean Business Performance, S.L. i Josep Moulines Tomàs en el seu nom, es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal i és per ells que compleix estrictament amb les directrius legals.

L’informem que les dades personals que l’entitat pugui recollir seran incorporat als fitxers de Lean Business Performance, S.L. que es troben degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que té com a finalitat comunicació entre l’empresa i els seus clients, i gestions derivades dels serveis de consultoria de Recursos Humans, selecció de personal, coaching, assessorament, formació o encàrrecs contractats i / o realitzats; així com futures comunicacions comercials relacionades amb la nostra activitat.

Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Al marge de la relació contractual, l’usuari autoritza a Lean Business Performance, S.L. i Josep Moulines Tomàs en el seu nom, al tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemàtic) propi.

Així mateix l’informem que podrà exercir els drets (ARC) d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals o qualsevol altre dret que per llei tingui l’usuari als fitxers de Lean Business Performance, S.L. segons el que disposa amb les directrius legals, dirigint una sol·licitud per escrit, juntament amb una còpia del DNI a la següent adreça C/ Univers 23, 1r 2a, 08470 Sant Celoni, Barcelona, ​​o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a: rrhh@leanupgroup.com.

Dades facilitades per tercers.

En el cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. Lean Business Performance, S.L. i Josep Moulines Tomàs en el seu nom, s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud. No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l’article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

Mesures de seguretat.

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

Deure de secret.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.